Dự án Khu công nghiệp

Dự án bất động sản

Khu công nghiệp Bình Minh
KCN Hàm Kiệm I
Khu Công nghiệp Nhị Thành Long An
Cụm công nghiệp Bình Đông