Dự án Khu công nghiệp

Dự án bất động sản

Khu công nghiệp Bình Minh Bình Minh Vĩnh Long
KCN Hàm Kiệm I Hàm Thuận Nam Bình Thuận
Khu Công nghiệp Nhị Thành Châu Thành Long An
Cụm công nghiệp Bình Đông Gò Công Đông Tiền Giang