Quy định sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ALOMUABANNHADAT.VN

 

Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn xin cám ơn các bạn đã quan tâm và có mong muốn sử dụng dịch vụ trên Alomuabannhat.vn

Trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ Alomuabannhadat.vn xin mời bạn hãy đọc cẩn thận “Điều khoản thoả thuận” này. Việc sử dụng hoặc truy cập vào website Alomuabannhadat.vn sẽ được hiểu là sự chấp nhận và đồng ý ràng buộc vào “Điều khoản thoả thuận”.

“Điều khoản thoả thuận” này được ký kết bởi Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn với bất kỳ một cá nhân hoặc tổ chức, những người truy cập hoặc sử dụng hệ thống website Alomuabannhadat.vn (được gọi chung là "bạn").

Alomuabannhadat.vn là trang Mạng Xã Hội bất động sản trên mạng Internet, được thiết kế cho phép thông tin về hoặc liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. Alomuabannhadat.vn do Công ty cổ phần Tiếp Thị Thịnh Phát sở hữu và điều hành.

Alomuabannhadat.vn chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là "nội dung") được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được, gồm thông tin trên Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng thông tin mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản, tải lên các tập tin đa phương tiện.

1. Đạo đức người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với việc bạn sử dụng Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn.

Truy cập tới website Alomuabannhadat.vn, bạn đồng ý sẽ không:

- Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác.

- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, quốc gia hay luật quốc tế nào.

- Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp.

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác.

- Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn.

- Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó.

- Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

2. Các quyền sở hữu trí tuệ

- Bạn thừa nhận Nội dung trên Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn nói chung do Alomuabannhadat.vn, cộng tác viên về nội dung ("Cộng tác viên"), người được cấp phép thứ ba, và/hoặc những người sử dụng khác cung cấp. Bạn thừa nhận website Alomuabannhadat.vn cho phép truy cập tới Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) ("Quyền Sở hữu Trí tuệ"), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

- Bạn không thể thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần, mặc dù bạn có thể: (i) tạo một số lượng hợp lý các bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho "website Alomuabannhadat.vn " và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn thừa nhận, Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn, các cộng tác viên, hoặc những người sử dụng vẫn là những người chủ sở hữu của nội dung và rằng, bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung.

3. Nội dung do Người sử dụng cung cấp

Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua website Alomuabannhadat.vn phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn mà không có hạn chế gì.

Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như "do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền".

Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó.

Bạn cũng cho phép Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép người dùng truy cập, xem, lưu và mô phỏng lại nội dung để sử dụng riêng. Bạn cũng cho phép Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

4. Các vùng tương tác

Bạn thừa nhận, Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn có thể chứa các vùng tương tác khác nhau. Những vùng tương tác này cho phép phản hồi tới Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn và tương tác thời gian thực giữa những người sử dụng. Bạn cũng hiểu rằng, Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn không kiểm soát các thông báo, thông tin hoặc các tập tin được phân phối tới các vùng tương tác như vậy và rằng, Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn có thể cho bạn và những người sử dụng khác khả năng tạo và quản lý một vùng tương tác.

Tuy nhiên, website Alomuabannhadat.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, những người làm thuê và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm về nội dung trong vùng tương tác bất kỳ. Việc sử dụng và quản lý một vùng tương tác của bạn sẽ bị chi phối bởi “Điều khoản thoả thuận” này và các quy tắc bổ sung bất kỳ, hoặc bởi các thủ tục hoạt động của vùng tương tác bất kỳ do bạn hay người sử dụng khác thiết lập. Bạn công nhận rằng, website Alomuabannhadat.vn không thể và không có ý định sàng lọc các thông tin trước.

Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn không chịu trách nhiệm với việc sàng lọc, lập chính sách, hiệu chỉnh, duyệt hoặc giám sát nội dung bất kỳ trong một vùng tương tác. Mặc dù vậy, bạn cũng đồng ý rằng Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn có quyền giám sát mọi vùng tương tác, đôi lúc để lộ thông tin nào đó nếu cần thiết theo yêu cầu luật pháp, hoặc yêu cầu khác của Chính phủ đối với hoạt động của vùng tương tác, hoặc để tự bảo vệ mình hay những người sử dụng khác.

Nếu được thông báo nội dung dẫn ra không phù hợp với bản Thỏa thuận này, Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn có thể thận trọng điều tra và xác định để loại bỏ, hoặc yêu cầu người sử dụng bỏ nội dung đó.

Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn giữ quyền cấm các hành động, truyền đạt tin tức hoặc nội dung trong phạm vi vùng tương tác, hoặc soạn thảo, từ chối gửi, hoặc loại bỏ nội dung bất kỳ, toàn thể hay từng phần mà với đặc quyền của mình, chúng tôi cho rằng (i) vi phạm các điều khoản tiêu chuẩn lúc đó của bản Thỏa thuận này hoặc chuẩn bất kỳ khác nằm trong chính sách của Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn vẫn còn hiệu lực vào lúc đó, (ii) bất lợi với các quyền của mọi người sử dụng, của Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn hoặc các nhóm thứ ba khác, (iii) vi phạm luật hiện hành hoặc (iv) những điều không hay khác.

5. Chấm dứt

Quyền duy nhất của bạn khi không thỏa mãn với mọi chính sách, nguyên tắc chỉ đạo hay hành động thực tiễn của Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn trong điều hành trang web, hoặc mọi thay đổi về nội dung là dừng sự truy cập tới website Alomuabannhadat.vn. Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng sự truy cập của bạn đến tất cả hay phần bất kỳ của website Alomuabannhadat.vn mà không thông báo với các hành động khi Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn tin là vi phạm “Điều khoản thỏa thuận” này hoặc vi phạm mọi chính sách hay nguyên tắc chỉ đạo mà Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn đã đưa ra, hoặc với các hành động khác mà chúng tôi tin là có hại đến Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn và những người sử dụng khác.

Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn với đặc quyền riêng có thể đình chỉ sự hoạt động của nó và chấm dứt “Điều khoản thỏa thuận” này mà không thông báo vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào theo đặc quyền của mình. Trong trường hợp chấm dứt, bạn không còn được phép truy cập đến website Alomuabannhadat.vn nữa, kể cả các vùng tương tác và các hạn chế của bạn về nội dung đươc tải xuống từ Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn, cũng như những từ chối về quyền lợi và các giới hạn về các trách nhiệm pháp lý được nêu ra trong thỏa thuận này, vẫn còn giá trị.

6. Các liên kết

Bạn hiểu rằng trừ phần nội dung, các sản phẩm và dịch vụ có trên Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn, Alomuabannhadat.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, cũng như các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng kiểm soát, cung cấp không chịu trách nhiệm với nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ của các sites khác trên Internet được kết nối tới hoặc từ Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn.

Tất cả nội dung, hàng hóa và các dịch vụ đó đều có thể truy cập được trên Internet bởi bên thứ ba độc lập và không phải là một phần của Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn hoặc được kiểm soát bởi Ban biên tập. Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn không xác nhận và cũng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ, tính hữu dụng, chất lượng và tính sẵn sàng của mọi nội dung, hàng hóa hay các dịch vụ có trên các site được kết nối tới hoặc từ Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn mà đó là trách nhiệm duy nhất của bên thứ ba độc lập đó, và do vậy việc sử dụng của bạn là sự mạo hiểm riêng của bạn.

Website Alomuabannhadat.vn, công ty mẹ, hoặc các chi nhánh, hoặc các giám đốc, nhân viên, người làm công và các đại lý tương ứng không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hay gián tiếp, với mọi mất mát hay thiệt hại gây ra bởi hoặc bị cho là gây ra bởi việc sử dụng hoặc sự tin cậy của bạn vào mọi nội dung, hàng hóa hoặc các dịch vụ có trên site bất kỳ được kết nối đến hoặc từ website Alomuabannhadat.vn.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho website Alomuabannhadat.vn, công ty mẹ và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý tương ứng tất cả các trách nhiệm pháp lý, các quyền được đòi hỏi và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm Điều khoản thỏa thuận” này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc sử dụng hay truy cập của bạn tới Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ website Alomuabannhadat.vn , hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn.

8. Sử dụng dịch vụ thanh toán online

Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn sử dụng cổng thanh toán trực tuyến mua dịch vụ trên Alomuabannhadat thông qua ví cổng thanh toán Vnpay (Công ty cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY) cung cấp là đơn vị có uy tín trên thị trường Việt Nam mà Alomuabannhadat.vn đã kiểm định sự bảo mật của đơn vị này đối với việc thanh toán trực tuyến mà Alomuabannhadat.vn đã mua dịch vụ.

Trong quá trình vận hành nếu có sự có lỗi bảo mật thông tin của bạn hay có sự rủi ro nào khác thì phía Vnpay hoàn toàn chịu trách nhiệm với bạn và trước pháp luật Việt Nam. Sự tương tác thanh toán online không nằm trên hệ thống của Alomuabannhadat.vn hay nói cách khác là không nằm trên sự kiểm soát bảo mật của Alomuabannhadat.vn nên mọi rũi ro khác Alomuabannhadat.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi bạn tham gia vào thanh toán online.

 *Lưu ý:

Đây là hình thức mua trước dịch vụ nên Alomuabannhadat.vn sẽ không hoàn trả phí hoặc rút số dư trong tài khoản thành viên nếu thành viên mua rồi mà sử dụng không hết hoặc không có nhu cầu sử dụng nữa. Do đó thành viên dựa vào nhu cầu đăng tin của mình mà cân nhắc để chọn gói phù hợp dựa theo nhu cầu để đảm bảo tiền nạp vào được dùng hết.

  • Tiền trong tài khoản đăng tin không có tính chất quy đổi, chuyển nhượng, cho/ tặng dưới mọi hình thức.
  • Alomuabannhadat.vn sẽ đảm bảo khoản phí thành viên mua trước dịch vụ sẽ được cấn trừ theo các lượt đăng tin theo gói dịch vụ mà thành viên chọn đăng, nếu có bất kỳ sai sót nào về mặt số dư và giao dịch vui lòng liên hệ với Alomuabannhadat.vn để được giải đáp.

9. Các vấn đề khác

“Điều khoản thoả thuận” này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn có thể xét lại “Điều khoản thoả thuận” này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Alomuabannhadat.vn.

Bạn đồng ý xem xét lại “Điều khoản thoả thuận” này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Alomuabannhadat.vn. Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng Mạng Xã Hội bất động sản Alomuabannhadat.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

Việc website Alomuabannhadat.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của “Điều khoản thoả thuận” này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Ban Quản Trị Alomuabannhat.vn

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp bất kỳ khó khăn nào, Quý thành viên vui lòng liên hệ đến thông tin phía dưới để được hỗ trợ nhanh nhất

Điện thoại: (028) 39897939 

Email: hotro@alomuabannhadat.vn

Hoặc chat trực tuyến trên website, sẽ có nhân viên hỗ trợ Quý thành viên.

 

Bạn có thấy hỗ trợ trên hữu ích không?

Mọi thông tin bài vở hoặc ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc liên quan đến thị trường bất động sản xin gửi về địa chỉ email: hotro@alomuabannhadat.vn